Webcam adult chat free belfast Transkrypcja cyrylica online dating

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. tradycyjnego pisma chińskiego nadal pozwala odczytać starożytne teksty. 50% znaków zostało uproszczonych, co miało ułatwić ich naukę i przyczynić się do likwidacji analfabetyzmu.

W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Osobę, która zna mniej niż 2000 znaków Umiejętność kaligrafowania łączyła kiedyś i fascynowała wszystkich wykształconych Chińczyków. Uproszczone pismo chińskie przerwało jednak ewolucyjną ciągłość wielu znaków.

transkrypcja cyrylica online dating-40transkrypcja cyrylica online dating-86

Przy wyliczeniach stosuje się odrębny rodzaj przecinka (、).

Nadal jednak nie stosuje się odstępów między wyrazami, dlatego prawidłowy podział tekstu w czasie czytania nastręcza wiele problemów osobom uczącym się chińskiego, bo współczesne wyrazy mogą się składać z dwu, trzech i więcej sylab (a więc i znaków).

Od czasów dynastii Han uczeni opracowujący pisane już wówczas trudno zrozumiałym językiem teksty przedhanowskie stosowali niekiedy znaki interpunkcyjne, od których wywodzą się dzisiejsza chińska kropka (。) i przecinek używany przy wyliczeniach (、).

W dzisiejszym chińskim stosuje się znaki interpunkcyjne takie jak przecinek (,), kropka (。), kreska (-), znak zapytania (?), wykrzyknik (!) itd.

Wyróżnia się następujące rodzaje znaków: Kaligraficzny rebus, w którym autor z kilku znaków zrobił jeden.

Biorąc za środek znak 子, można go przeczytać zgodnie z ruchem wskazówek zegara jako "孔孟好學" (Dobrze jest studiować [nauki] Konfucjusza i Mencjusza).

Wiele chińskich znaków nie odzwierciedla związku między reprezentowanym pojęciem a odpowiadającym mu słowem języka mówionego, dlatego wymowa rzadziej używanych znaków stanowi problem.

W znakach piktofonetycznych związek ten mógł osłabnąć ze względu na ewolucję języka, toteż Chińczycy od dawna wymyślali różne metody notowania brzmienia znaków w słownikach: Te metody długo wystarczały Chińczykom.

Ze względu na to, że liczba znaków jest teoretycznie nieograniczona, a różne słowniki zawierają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy znaków, w piśmie chińskim – w przeciwieństwie do alfabetów – nie istnieje jedna metoda uszeregowania znaków.

Współczesne słowniki chińskiego pisma są porządkowane najczęściej według zasady fonetycznej i zawierają skorowidze odwołujące się do innych zasad.

Chociaż niektóre rodzaje kresek mają kształt łuku, w piśmie chińskim – w przeciwieństwie do japońskiego czy koreańskiego – na ogół nie występują kształty okrągłe.