Dating profile verbiage

(Mary làm bài tập về nhà ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể được nhắc đến trong câu này là “Mary” và bản thân chủ thể này có thể tự thực hiện việc “làm bài tập về nhà”. S V O Trong đó: CHÚ Ý: - Động từ trong câu sẽ chia theo thì. The manager didn’t phone the secretary this morning.

Ví dụ: - My parents are preparing a lot of delicious cakes.

Five million pounds was left to her relatives (by her). These boxes were handed to the customer (by the shop assistant). The first prize was awarded to the reporter (by the board).

dating profile verbiage-90

The shop assistant handed these boxes to the customer.

The committee appointed Alice secretary for the meeting.

Chính vì vậy mà bạn cần nắm vững kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng trong từng thì để vận dụng tốt hơn khi làm bài tập và sử dụng trong giao tiếp. John invited Fiona to his birthday party last night.

Tuy nhiên, bạn cảm thấy khó nhớ các cấu trúc câu bị động trong từng thì?

She will have a veterinary surgeon examine her dog. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

This flower is watered (by my father) every morning. Fiona was invented to John’s birthday party last month. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen. This story was told to them(by their grandmother) when they visited her last week. Her ticket was showed to the airline agent(by her). Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động. (Tiền của tôi bị trộm mất ngày hôm qua.) Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động. Trong đó: be: động từ “to be”, Vp II: Động từ phân từ hai CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ. (Bữa ăn vừa mới được nấu.) Ta thấy “bữa ăn” không thể tự thực hiện việc “nấu” nên ta cần sử dụng câu bị động. She often gets the technician to maintain the heater.